Eng עב Ro
Romania The Netherlands The UK Israel Canada USA

מתקיני פלדה - 20 $ לשעה

תיאור כללי:
מתקין, בונה, מרים, מתקן ונותן שירות בכל הקשור לעבודת ברזלנות בבנייה.  ברזלנים בונים בטון טרומי, חומרי חיזוק, קירות מסך המשמשים לבנייה של מבנים. כמו-כן גשרים, כבישים, סכרים מבנים וציוד אחר.
 
תפקידיו העיקריים:
 
• קריאת שרטוטים ומפרטים ליישום העבודה
• לפרוק ולמקם את יחידות הברזל כנדרש
• להתקין פיגומים, ציוד הנפה וחבלים
• לאותת למנופאי במטרה לייצב את יחידות הפלדה עפ"י שרטוטים
• ליישר את יחידות הפלדה, ואם נדרש לרתך או להבריג במקום
• להקים בטון טרומי, מבני ואדריכלי עבור בניינים, גשרים, מגדלים ומבנים אחרים
• להרכיב ולהקים מבני מתכת טרומיים
• למקם את יחידות הפלדה בצורה מאובטחת במטרה לחזק מבני בטון
• בדיקת מבנים וציוד מפגמים או אי עמידה במפרטים/שרטוטים
• פירוק מבנים או ציוד במידה ונדרש
 
דרישות תעסוקה:
  • שכלה תיכונית השלימה
  • אנגלית בסיסית
  •  3 שנות ניסיון בעבודה מינימום.

אנא הגישו קורות חיים לאימייל : office@stonegroup.biz